Make your own free website on Tripod.com

taladfD (02/03/2002)

et[fblf '[fA[ T\gfk Avtft ;rv<kqf u]fD
et[fbAl T\gfk Avkfk '[f[idmf '[f[ u]fD?

Mkmf etadfD, MF kAltfT,
kaTkfkREk ;rkciymf EpCmf.
k]f]ilf nIrfTqi viZki[fb EpaT
kabfB vnfT TAdtfTviDmf.
'[fA[ k]fD vilkipf EpaAkyilf
EkaAd `[layf enwfcilf vICmf.
ekatitfT MFtfT ..
maAltf et[fblf enwfCkfKqfEq kvri vICmf.

etadfDpf EpCmf k]gfkqf yav<mf
etadrfnfT vrEv enwfcmf ekwfCmf.
vidfDpf EpaKmf '[fEb niA[tftalf
enwfcmf 'pfpF evnfT EpaKmf?

k]fkqf `biya kabfEb nI
k[vilf mdfDEm vRvaya?
niA[vilf vnfT EpaKmf EpaTmf
k[Ev ;gfK nitrfc[maKmf...