Make your own free website on Tripod.com

utirfnfttalf odfdMFyatAv (09/01/2002)

;nft nti
kAryilf u[f vRAk parftfT
kdlf klkfKmf vAr
nkrfnfT eka]fEdta[f ;RkfKmf.

`Fkfk `Fkfk `mfmiy<mf nkRmfta[f.
~[alf `ActftaEl u[kfKmf vlikfKmf '[fptalf
`Amtiyak oTgfkipf EpakiEb[f.

ecanfttfEtrilf ecarfkfkamf EpaEvamf '[fbalf
jatikf KtiArkqilf
;R EvB nrkgfkQkfK EpaEvamf '[fkibayf.
vadAk karf py]mf `lfl katlf,
;RkfAk pkirfnfT
;dmf vnftalf ;bgfkikfekaqfq ..
'[pT u[kfK p<riy<mfvAr
v]fF niBtftttftilf katftiRpfEp[f,
u[f AkyAcpfpibfkakvavT.