Make your own free website on Tripod.com

'[f emazi (09/02/96)

'[f niA[v<pfpaAtyilf enRwfci MdfkAqy<mf
k[v<pfpaAtyilf ka[lf nIAry<mf AvtfTvidfD
vazfkfAk kcpfpa[et[fB vzieylflamf p<lmfp<kiEb[f.
`[aAtkf KznfAtAy ttfetDtftv[f
`Zki[fba[f KznfAtAy etaAltfTvidfD.
AkpfpiFtft mzAlAy AknZv vidfDvidfD
k]f]IEraD tirinftalf AkniAby prica kiAdkfKmf
!

OZKmf _sfkirImayf uRkipf Epa[T m[mf - mI]fDmf
uAbyAvkfk MylfkiEb[f CdfedrikfkibT ti[mf.
vayfemaziyalf ecalfvtbfEk varftfAtkqf ;lfAl
!
Enrilf ecalfvet[fbalf enwfCta[f evFtfTpfEpaKmf.
"EpCmf emazikeqlflamf mbnfTEpa[aLmf - ;nft
MTekLmfpilflatv[i[f emaziyi[i emq[mfta[f
".