Make your own free website on Tripod.com

uRpfpFyayf (19/08/97)

u[kfkak katftiRnft nimidgfkqilf
uRpfpFyayf "Et{mf ecyftiRkfklamf
u[f vrv<kfkayf katftiRnft
EpRnfT niAly Enrgfkqilf
vak[gfkAq kv[itftiRnftalf
p<titak "Et{mf vFvAmtftiRkfklamf
u[f niA[vilf
p<AkpfpiFtft 'rickftiAy EtkfkiyiRnftalf
nilv<kfekaR vi]fklmf `{pfpiyiRkfklamf.
;pfpF uRpfpFyayf "Et{mf...