Make your own free website on Tripod.com

tay<mf nIEy (24/11/93)

kAlpfpaLmf ecwfecalfLmf EcrftfTkf KAztfT
k[v<kqayf '[kfkqitftayf taEy nIEy
mAltftaLmf
! niA[kfkat marfkfk migfK
mFEtF vRmfEpaT ya[fvi ynfEt[f
`Alv<bfEb nae[gfEka tirinft EpaT
`A]v<bfEb Etaze[[ vnfT Ecrfnftayf
viAlyilfla pactftalf
! tqirfkfk rtftalf
viAznftA]kfk p>v<lkilf em[fAm k]fEd[f.