Make your own free website on Tripod.com

py]mf (13/08/96)

'At Enakfki '[f py]mf
EcaAlAy vidfD
paAlyilf C]gfkipfEpayf ndkfkiEb[f.
p<Zti T\bfblfkqf paAby<qfqdkfkiy
pqigfK m]lf ciripfp<kqf
varftfAtkqilf Et[f tdviy
'cari', 'Etgfsf'kqf.
tiRmfpipf parfkfkiEb[f -
vrpfp< Ecbfbilf n]fD piFtfT
'lnfAtpf piwfCkfK mrmf "bi
uLkfki kIEz viZnftpi[f
'evyfy EnrtfTl M[i `FcfciRcfC'..
tiRdfD
'tmf' `Ftft `nft naQmf
'RAmcf cvariyilf tamfp<kfkyiB kayMmf
Mt[fMtlak 'dfd]av<kfK
evdfFy
'FsfEka' kdfFgfKmf
'tirfvIdfD ti]fA]yiliRnfT parftft
pkfktfT vIdfD MAly<mf
EcaqkfekalfAlyilf parftft
ecanftkfkar{mf, EvAlkfkariy<mf
kFnfT eka]fdv[i[f et[fA[ mrtfAt
mBnaqf kaliyak nibfk AvtftTmf
tiRviza ;rvi[f tiRdfDtft[Mmf
tatfta mFyilf
palf EcaBmf, pAzy kAty<mf
mamav<d[f pdtfTkfK
padfFyi[f obfb[ayf Epa[Tmf
~]fdvA[ tiRpftipDtft O]a[f `FtftTmf...
O ! m[itrfkqf ! m[itrfkqf !
EkazikfKwfci[f sfpricmayf
m[mf pAdtft m[itrfkqf.
'At Enakfki '[f py]mf
;vrfkAq `gfEk vidfDvidfD..
NAryIrlf eta]fAdkfKvr 'gfEk ODkiEb[f
uqfQkfKqfEq Ekvlf Ogfki 'ZkibT.
tiRmfpi mdfDEm parfkfkib
tiRmfp MFyat py]mf.
~kematftmf `ArKAbyayf, `zatKAby<mayf
'At Enakfki '[f py]mf..