Make your own free website on Tripod.com

'tirfparfpfp<kqf (03/08/96)

kmfpikqf Ety<mf k]f]gfkqf Ety<mf
~[alf 'gfkqf
k[v<kqf Etyat ulkmiT.
Kbiwfci mlRmf
mkamktftilf mI]fdvrf maqfvrf
Vriy{kfkREk CdrfEkaqf ec[fBvRmf
olimfpikf ev]fklmf
'liya]fdrf' evlfva[f
'[fEba epyft mAzyilf
p>miAy kizitft tqirf
viZTkqf U[fbi evyfyiLkfK ;tmayf...
kdfcikqf YM[fB, ~dfcikqf mabiyT
kavirikfkak kdfFpfp<r]fd[rf.
p>pfepyftiy naqilf
p<[rfej[fmmf 'Dtfttayf mkizfcfci
'tftA[ k]fkqf '[fA[ viZgfki[...
(vr) tdfcA]kfkak tvmiRkfKmf
tvpfp<tlfvrfkqi[f epbfEbarfkqf.
MbfBmf Tbnft M[ivrfkqf ;vrfkqf,
evdfkmf, Eracmf...
'tftA[ kalgfkqf katftiRnfEtamf
`rcavT ~v] ecyfy<ma - 'gfkAq
`Erpiyav<kfK "bfBmti ecyfy......