Make your own free website on Tripod.com

m[it EmmfpaD (11/02/97)

vazfkfAk pqfqtftilf vZkfki viZnftv[f
va[vilf piFAytf EtF
vzieylflamf `Alki[fba[f.

Ekayilayf ;Rnftv[f m[mf
k[f[kfEkalf Avtft kqv< vIdayf
`gfkgfEk OdfAdkQd[f.

tiRdfDpfEpa[ eclfvgfkqf o[fbir]fdlfl
Orayirtftilf ;Avkqf cil...
p]fp<, pacmf, pAkyilflaAm, pzitfTArkfkaAm..
;Ateylflamf EcrftfT m[itEnymf...

`sftivarEm ~dfdgfk]fdtalf
`A[vRmf Kziyilf.
KziAytf T\rfkfk Krlf ekaDtfEtamf
YMcfCtfti]bi YMrfcfAcyaE[amf....