Make your own free website on Tripod.com

tmizrf nakrIkmf (09/09/94)

nlinfTvidfdet[
na[fK pkfkmf MzkfkmidfD
nlfvizaAv etadgfk
KtfTviqkfAk
emZKvrftftiyalf "bfbi[arf
tAlvrf.

vBAm (23/09/94)

"Az eca[f[a[f
`nftiva[tftilf `klvayftibnfT
'kfka' '{mf kakfAky<mf
pinfti Enrtftilf piAbvRmf EvAqyilf
MnftivRmf AmyiRdfDmf
et[f[mfpaAqy<mf, KAly<mf Epalf ;RkfKmf
na{mf, '[f vBAmy<mf ;RpfEpamf.